என் கவனத்துக்கு வந்தவை- நான் வாசித்தவை- என்னுள் மாற்றம் நிகழ்த்தியவை – ச. மாடசாமி

வாசிக்கும் நேரம்: 1 நிமிடம்
என் கவனத்துக்கு வந்தவை- நான் வாசித்தவை- என்னுள் மாற்றம் நிகழ்த்தியவை குறித்த பட்டியலைக் கீழே தந்துள்ளேன்.

கதைகள் :
 1. Goodbye Mr Chips-James Hilton
 2. Blackboard Jungle- Evan Hunter
 3. Catcher in the rye- J.D. Salinger
 4. Up the down staircase- Bel Kaufman
வகுப்பறை மற்றும் பள்ளி அனுபவங்கள்
 1. Teacher- Sylvia Ashton Warner
 2. My Freshman Year- Rebekah Nathan
 3. Teacher Man- Frank Maccourt
 4.  The Lives of Children- George Dennison
 5. To Sir With Love-E.R.Braithwaite
கல்வி குறித்த பார்வைகள், விமர்சனங்கள்
 1. How Children Fail – John Holt
 2. School is Dead- Everett Reimer
 3. Deschooling Society- Ivan Illich
 4. Death at an Early Age- Jonathan Kozol
முயற்சிகள்..பரிசோதனைகள்.. இயக்கங்கள்
 1. Pedagogy of the oppressed- Paulo Freire
 2. Summerhill- For and Against (various authors)
 3. The Hundred Languages of Children (The Reggio Emilia Approach)
 4. The Secret of Childhood- Maria Montessori
 5. Flip Your Classroom- Jonathan Bergmann, Aaron Sams
 6. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences- Howard Gardner
 7. Piaget- The Psychology of intelligence
கல்விச் சிந்தனையாளர்கள், இந்தியா
 1. What did you ask at School today- Kamala V Mukunda
 2. Constructing School Knowledge- Padma Sarangapani
 3. Ten Little Fingers- Arvind Gupta
 4. What is worth Teaching- Krishna Kumar

நன்றி,
ச. மாடசாமி

குறிப்பு : ஐயா மாடசாமி அவர்களிடன் கல்வி சார்ந்து வாசிக்க வேண்டிய‌ ஆங்கிலப் புத்தகம் பரிந்துரைக்கும்படி கேட்டிருந்தோம். அதன் அடிப்படையில் நினைவுகளிலிருந்து அவர் பகிர்ந்த பட்டிய‌ல் இது.

Leave a comment